Prognóza pacientů po CMP

Prognóza pacientů po CMP významně závisí na typu mozkové příhody, lokalizaci a jejím rozsahu, věku a dalších přidružených nemocech, zejména srdce a cév. Toto onemocnění lze prodělat opakovaně, takže záleží i na tom, zda se jedná o první nebo opakovanou mrtvici, k jejímuž rozvoji přispívají právě již zmiňované kardiovaskulární choroby (nemoci srce a cév). Patří mezi ně vysoký krevní tlak (hypertenze) a zužování tepen (ateroskleróza), choroby srdce (fibrilace síní), případně další riziková onemocnění, jako je cukrovka (diabetes), zvýšená hladina krevních tuků (hyperlipidemie) a obezita. Příčinou může být i vrozená vada mozkových cév. Ovšem velké riziko představuje kouření, zejména v mladším věku.

Ischemická CMP může zůstat bez trvalých následků

Dá se říci, že větší naději na úplné zotavení mají pacienti s ischemickou formou cévní mozkové příhody. Rozhodující vliv na rozsah pozdějšího poškození má doba, po kterou nebyla část mozku dostatečně prokrvena a nervovým buňkám chyběl kyslík a živiny. Dalším faktorem je rychlá a správná diagnóza, včas poskytnutá akutní léčba a také následná péče, především rehabilitace. Dobrou zprávu je, že se prognóza nemocných s CMP zlepšuje. Vyšší míra přežití a snížení počtu nemocných se závažným neurologickým poškozením souvisí především s organizací péče o tyto nemocné. Každá osoba s podezřením na CMP je rychlou záchrannou službou odvezena do iktového či komplexního cerebrovaskulárního centra, která se na akutní i následnou péči o pacienty s CMP specializují. Přesto není možné CMP podceňovat. Jedná se o onemocnění, které se na žebříčku příčin úmrtí v České republice pohybuje na těch nejvyšších příčkách.

Zdravý životní styl je pro zlepšení prognózy CMP nejdůležitější

Nejvýraznější vliv na zlepšení prognózy cévní mozkové příhody má primární prevence, tedy posun ke zdravějšímu životnímu stylu a podchycení nemocných s vysokým rizikem. Studie uvádí, že známými preventivními postupy lze ve věku do 70 let předejít 50 % cévních mozkových příhod*).

*)Marmot MG, Poulter NR. Primary prevention of stroke. Lancet 1992; 339: 344–347.