Poruchy vnímání

Potíže s vnímáním mohou nastat v několika oblastech a jsou pro nemocné po CMP velmi stresující.

 

Při poruše vizuálního vnímání pacient nedokáže například rozlišovat barvy, tvary, předměty nebo tváře. Pacient ale dokáže své blízké poznat po hlase. Stejně tak si vzpomene na název předmětu v okamžiku, kdy mu ho dáme do ruky. Je tedy třeba vypozorovat, s jakým typem vnímání má nemocný potíže, a zkusit zapojit jeho jiné smyslové vnímání.

 

Při poruše sluchového vnímání není pacient schopen rozeznat slyšené zvuky, třeba zvonícího telefonu nebo domovního zvonku. Takové postižení může být i nebezpečné, pokud se jedná třeba o zvuk brzdícího auta či přijíždějícího vlaku.

 

U některých nemocných dochází k potížím s řečí a jejím vnímáním (afázie). Nemocní mohou ztratit schopnost mluvit nebo mluví nesrozumitelně, přehazují hlásky a slabiky. Případně nejsou schopni rozumět tomu, co říkáme. CMP může způsobit i ztrátu schopnosti rozumět psané řeči, čtení, psaní a počítání. Existují dva typy afázie:

 • víte, co chcete říci, ale slova nelze vyslovit
 • je těžké pochopit, co lidé říkají vám

 

Potíže mohou nastat i v oblasti sociálního vnímání, kdy pacient nerozlišuje intonaci řeči a na vlídný projev reaguje podrážděně. Hrozí mu izolace od ostatních lidí, protože ti se domnívají, že je nevrlý a že je lepší s ním nekomunikovat.

 

Pravidla pro komunikaci

 • Nekřič na mne, nejsem hluchý.
 • Dotýkej se mne, cítím se pak být zapojený do komunikačního dění okolo mne.
 • Když se mnou mluvíš, dbej na to, abych ti viděl do obličeje, usnadníš mi tím porozumět ti.
 • Když o mně hovoříš s kolegy, nehovoř, jako bych nebyl přítomen.
 • Používej krátké věty a slova s jasným, jednoznačným významem.
 • Doprovázej svou komunikaci se mnou jednoduchými gesty, usnadníš mi správně ti porozumět.
 • Někdy nebudu s jistotou rozumět, co po mně žádáš, ale jistě tě dokážu napodobit.
 • Měj se mnou trpělivost a dej mi čas, ať se mohu vyjádřit.
 • Žertuj, legraci chápu, ale nezesměšňuj mne!
 • Nevyhýbej se mi.
 • Ubezpečuj mne, i mé blízké, že stále zůstávám člověkem.

(MUDr. Václav Lukáš; zpracováno podle Mgr. Ivany Šemberové, klinického logopeda ÚVN Praha)

 

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016