Slovníček

 

afázie potíže s řečí a jejím vnímáním
aneurysma výduť cévy
antiagregační léčba protidestičková léčba, léčba zabraňující shlukování krevních destiček
antiarytmika léky na úpravu srdečního rytmu
antihypertenziva léky na snížení vysokého krevního tlaku
antikoagulancia léky snižujících srážlivost krve
antispastické polohování polohování pro snížení svalového napětí končetin
arytmie porucha srdečního rytmu
asociovaná reakce připojená reakce
ateroskleróza kornatění tepen; ukládání cholesterolu do cévní stěny
botulotoxin bakteriální jed produkovaný určitým druhem bakterií
CMP cévní mozková příhoda (CMP); náhle vzniklý stav, při kterém dojde k poškození mozkové tkáně v důsledku poruchy krevního zásobení mozku
CT počítačové tomografie; metoda schopná zobrazit mozek a jeho cévy
deformita odchylka od přirozeného tvaru
diabetes cukrovka; nemoc vyznačující se zvýšenou hladinou krevního cukru
dysfagie porucha polykání
edém otok
embolektomie mechanické odstranění vmetku
embolie ucpání cévy ve zúženém místě pohyblivým vmetkem
embolus vmetek
ergoterapeut zdravotník, který pracovní terapií vede nemocného k soběstačnosti
extenzor natahovač; sval natahující končetinu v kloubu
fibrinolytikum léky rozpouštějící krevní sraženinu
flexor sval ohýbající končetinu v kloubu
fyzioterapeut zdravotník zabývající se poruchami pohybového systému
hemiplegie, hemiparéza postižení stejnostranných končetin (levá nebo pravá polovina těla)
hemisféra polokoule
hemoragie krvácení
hypercholesterolemie zvýšená hladina cholesterolu
hyperlipidemie zvýšená hladina krevních tuků
hypertenze vysoký krevní tlak
hypertonie zvýšené napětí svalů
hypnotika léky podporující spánek
hypolipidemika léky na snížení hladiny krevních tuků
hypotonie snížené napětí svalů
IAT intraarteriální trombolýza; podání fibrinolytika do místa uzávěru cévy
IC Iktové centrum
ictus; iktus cévní mozková příhoda, mrtvice
inkontinence neschopnost udržet moč nebo stolici
ischemie místní nedokrevnost určité tkáně vedoucí k jejímu odumření
IVT intravenózní trombolýza; infuze léků schopných rozpustit vzniklý trombus
KCC Komplexní cerebrovaskulární centrum
klonus série krátkých svalových stahů
kognice vnímání
ko-kontrakce kontrakce svalů, které mají protichůdné působení
kontrakce stah
kvadruplegie, kvadruparéza postižení všech čtyř končetin
logoped zdravotník, který se věnuje poruchám řeči a dorozumívání
monoplegie, monoparéza postižení pouze jedné končetiny
motoneuron motorické nervové vlákno
motorický pohybový
motorika pohybová schopnost organismu
mozkový infarkt mozková mrtvice, CMP
myorelaxancia látky, které uvolňují svaly
Neglect syndrom opomíjení vnímání poloviny prostoru, který se nachází na opačné straně postiženého mozku
nootropika léky působící na obnovu poškozených buněk v mozku
paliativní léčba podpůrná léčba
paraplegie, paraparéza postižení obou párových končetin (dolní nebo horní)
paréza obrna s částečně zachovanou hybností
plegie obrna s úplně porušenou hybností
prognóza předpověď
rekanalizační terapie léčba zprůchodňující uzavřenou tepnu
relaxace uvolnění
scissoring křížení dolních končetin
sonotrombolýza odstranění trombu ultrazvukem
spasmy svalové křeče
spasticita zvýšené svalové napětí
synkinéza pohyb vyvolávající jiný pohyb, který nemůžeme ovládat
TIA tranzitorní ischemická ataka; příznaky CMP trvají několika minut až hodin a samy se spontánně zcela upraví
tonus napětí živé tkáně
triáž trojice nejčastějších příznaků CMP
trombocyt krevní destička
trombektomie mechanické odstranění trombu
trombolytika léky rozpouštějící krevní sraženiny
trombolýza rozpuštění krevní sraženiny
trombus krevní sraženina
vertikalizace vzpřimování